INFORMATOR


URZĄD MIASTA I GMINY


GALERIA


ORGANIZACJE POZARZĄDOWE


WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ


SZKOŁY


Informacje dla Wyborców


Deklaracja dostępności


Linki

Biuletyn Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski Powiat Radziejowski Państwowa Komisja Wyborcza ZUS -  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wyszukiwarka książek online Komenda Powiatowa Policji w Radziejowie Koenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie Serwis Pogodowy IMGW Geoportal Powiatu Radziejowskiego Nadgoplański Park Tysiąclecia Archiwalna strona Miasta i Gminy Piotrków Kujawski System Informacji Przestrzennej Mój region w Europie Pływalnia w Radziejowie Aplikacja Mobilna Poznajcie Kujawy Mikroporady WKU Włocławek PKP InterCity

Kalendarium

Sławy
Sławosza

23

lipiec

PWŚCPSN
1 1 2 3 4 5 6 7
2 8 9 10 11 12 13 14
3 15 16 17 18 19 20 21
4 22 23 24 25 26 27 28
5 29 30 31     

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Kierownika Zakładu Komunalnego

poniedziałek, 11.01.2021 15:47

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO KIEROWNIKA ZAKŁADU KOMUNALNEGO W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM

Wymagania niezbędne:
- obywatelstwo polskie;
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku;
- niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie;
- nieposzlakowana opinia;
- posiada wykształcenie wyższe techniczne ;
- staż pracy minimum 5 lat


Wymagania dodatkowe:
1. Zdolność analitycznego myślenia i umiejętność pracy w zespole;
2. Komunikatywność, samodzielność;
3. Dobra znajomość ustaw : o finansach publicznych, o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, prawo zamówień publicznych, o gospodarce komunalnej, o samorządzie gminnym;
4. Znajomość zasad planowania i realizowania inwestycji oraz źródeł pozyskiwania funduszy zewnętrznych.


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1) Wyznaczanie kierunków działania i rozwoju Zakładu Komunalnego w ramach działań statutowych,
2) Ustalanie rocznych planów techniczno – ekonomicznych Zakładu Komunalnego i ich wykonywanie,
3) Nadzór nad statutową działalnością Zakładu Komunalnego;
4) Opracowywanie informacji i sprawozdań z realizowanych inwestycji;
5) Współpraca przy opracowywaniu materiałów do projektu budżetu Miasta i Gminy;
6) Dokonywanie analizy ekonomicznej Zakładu ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania się kosztów. Dbanie o pozytywne wyniki ekonomiczne Zakładu;
7) Zabezpieczenie majątku Zakładu Komunalnego przed pożarem, kradzieżą i dewastacją;
8) Zabezpieczenie i przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych i ochronie informacji niejawnych.


Warunki pracy
- wymiar czasu pracy: pełen wymiar
- miejsce pracy: Zakład Komunalny w Piotrkowie Kujawskim
- pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony z możliwością przedłużenia umowy lub zawarcia jej na czas nieokreślony.


Wymagane dokumenty:
- list motywacyjny;
- życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
- kwestionariusz osobowy;
- dyplom ukończenia studiów ;
- kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);
- oświadczenie o niekaralności;
- oświadczenie o braku przeciwwskazań do pracy na w/w stanowisku;
- autorska propozycja pracy;
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
- w przypadku osoby niepełnosprawnej kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.


Termin, sposób i miejsce składania dokumentów
Wymagane dokumenty należy składać drogą pocztową lub osobiście w zaklejonych kopertach z dopiskiem „ Konkurs na stanowisko Kierownika Zakładu Komunalnego w Piotrkowie Kujawskim” w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim ul. Kościelna 1 do dnia 25 stycznia 2021 roku .
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostanie umieszczona na stronie internetowej http: www.bip.piotrkowkujawski.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.

Informacje o artykule

Zredagował(a): Admin
Data powstania: 11.01.2021 15:47
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1089

Podziel się

Komentarze (0):

Brak komentarzy na ten temat.

Dodaj komentarz:

Drukuj Stworz PDF
Kierownictwo Dane teleadresowe Konta bankowe Nasze osiagnięcia Referaty Zarządzanie kryzysowe Inwestycje Projekty europejskie Fundusz Dróg Samorządowych Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Plan zagospodarowania Gospodarka nieruchomościami Echo Piotrkowa - Informator Lokalny Działalność gospodarcza Podatki i opłaty lokalne Druki do pobrania Nagrania Obrad Sesji Rady Miejskiej Ewidencja zbiorów i usług danych przestrzennych Mapa serwisu