INFORMATOR


URZĄD MIASTA I GMINY


GALERIA


ORGANIZACJE POZARZĄDOWE


WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ


SZKOŁY


Informacje dla Wyborców


Deklaracja dostępności


Linki

Biuletyn Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski Powiat Radziejowski Państwowa Komisja Wyborcza ZUS -  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wyszukiwarka książek online Komenda Powiatowa Policji w Radziejowie Koenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie Serwis Pogodowy IMGW Geoportal Powiatu Radziejowskiego Nadgoplański Park Tysiąclecia Archiwalna strona Miasta i Gminy Piotrków Kujawski System Informacji Przestrzennej Mój region w Europie Pływalnia w Radziejowie Aplikacja Mobilna Poznajcie Kujawy Mikroporady WKU Włocławek PKP InterCity

Kalendarium

Danieli
Irwina

13

lipiec

PWŚCPSN
1 1 2 3 4 5 6 7
2 8 9 10 11 12 13 14
3 15 16 17 18 19 20 21
4 22 23 24 25 26 27 28
5 29 30 31     

Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych

środa, 24.06.2020 13:44

do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1728)

    Burmistrz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski – Gminny Komisarz Spisowy

 ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych, wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski.

1.
Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełniać następujące wymagania:

1) być osoba pełnoletnią,

2) zamieszkiwać na terenie gminy Piotrków Kujawski,

3) posiadać co najmniej średnie wykształcenie;

4) posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,

5) nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwa skarbowe.

2. Do głównych zadań rachmistrza terenowego należeć będzie:

1) przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych, w zależności od aktualnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19;

2) zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań, opracowanym  przez CBS;

3) przejęcie zadań innych rachmistrzów terenowych, w sytuacji awaryjnej, np. gdy          zmniejszona zostanie liczba rachmistrzów w gminie lub termin spisu będzie zagrożony.

3. Do obowiązków rachmistrza terenowego należeć będzie:

1) przestrzeganie tajemnicy statystycznej oraz zapisów regulacji prawnych dot. ochrony       danych osobowych;

2) noszenie w widocznym miejscu identyfikatora rachmistrza spisowego podczas realizacji prac spisowych w terenie;

3) kontaktowanie się z koordynatorem gminnym oraz dyspozytorem wojewódzkim w trakcie prowadzenia prac spisowych (problemy oraz pytania może kierować do obu tych osób – jednak wskazane jest aby rachmistrz w pierwszej kolejności kontaktował się z koordynatorem gminnym, który zgodnie z założeniem organizacyjnym jest tzw. pierwszą linią wsparcia);

4) posługiwanie się wyłącznie urządzeniem mobilnym, wyposażonym w interaktywną aplikację formularzową do realizacji wywiadów;

5)  ochrona powierzonego sprzętu tj. urządzenia mobilnego wraz z akcesoriami przed utratą i zniszczeniem;

6) powiadomienie dyspozytora wojewódzkiego oraz koordynatora gminnego o ewentualnymwydłużeniu czasu pracy (poza godziną 20:00) poprzez wiadomość wysłaną z aplikacji CAPI;

7) powiadomienie koordynatora gminnego o utracie powierzonego mu urządzenia     mobilnego oraz najbliższą jednostką policji jeżeli utrata tego urządzenia nastąpiła w wyniku przestępstwa (kradzież, napad, itp. );

8) powiadomienie koordynatora gminnego o awarii urządzenia mobilnego lub błędach aplikacji CAPI; i powiadomienie koordynatora gminnego o odmowie udziału w spisie oraz o konieczności podjęcia dalszych działań związanych z przeprowadzeniem spisu u użytkownika gospodarstwa rolnego, tj. koordynator gminny wraz z rachmistrzem przekonują użytkownika gospodarstwa rolnego do udziału w spisie, jeśli rozmowa nie przynosi rezultatu:

9) zwrot po zakończeniu prac spisowych identyfikatora rachmistrza spisowego oraz urządzenia mobilnego wraz ze wszystkimi akcesoriami w terminie ustalonym w umowie;

10) nienaganne reprezentowanie służb statystyki publicznej.

4. Kandydat na rachmistrza terenowego:

1) zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu, w ramach którego uzyska informacje o statystyce publicznej, w tym tajemnicy statystycznej; o zakresie podmiotowym i przedmiotowym spisu rolnego; o sposobie wykonywania poszczególnych czynności w ramach bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, w tym sposobie obsługi urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego;

2) jest wpisany na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych prowadzoną przez właściwego Gminnego Komisarza Spisowego pod warunkiem, że z egzaminu testowego uzyska wynik co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi; kolejność na liście jest ustalana według liczby punktów uzyskanych z egzaminu testowego;

3) Rachmistrza terenowego powołuje zastępca właściwego Wojewódzkiego Komisarza Spisowego spośród osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów z egzaminu testowego, kierując się kolejnością na liście kandydatów na rachmistrzów terenowych;

4) Kandydat na rachmistrza terenowego przedkłada ksero dokumentu                                       potwierdzającego posiadanie co najmniej średniego wykształcenia;

5) Kandydat na rachmistrza terenowego składa oświadczenie o spełnieniu wymogu, o którym mowa w pkt 1 ppkt 5, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

6) Rachmistrz dokonywać będzie spisu wyłącznie na urządzeniu mobilnym.

5. Oferta kandydata na rachmistrza terenowego powinna zawierać:

1) Zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego;

2) Kserokopię dokumentu potwierdzającego ukończenie, ci najmniej szkoły średniej;

3) Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, w tym przestępstwo skarbowe;

4) Informację dotyczącą RODO.

6. Oferty należy złożyć do Urzędu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski, w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub osobiście w godzinach pracy Urzędu, w kopercie z napisem    „ Nabór kandydata na rachmistrza terenowego do PSR 2020 r” w w terminie od dnia     15 czerwca 2020 r. do 08 lipca 2020 r.

7.
Dokumentu, które wpłyną do Urzędu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski po wyżej wskazanym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane. Decyduje data stempla pocztowego lub osobistego dostarczenia dokumentów do Urzędu Miasta i Gminy.

     Adres do doręczeń: Urząd Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawski ul. Kościelna 1,

                                                   88-230 Piotrków Kujawski

 

Załączniki

Typ Opis Data Dodał
załącznik Zgłoszenie kandydata na rachmistrza 2020-06-24 14:03:44 Admin
załącznik Oświadczenie o niekaralności 2020-06-24 14:03:27 Admin
załącznik Klauzula informacyjna RODO 2020-06-24 14:03:11 Admin

Informacje o artykule

Zredagował(a): Admin
Data powstania: 24.06.2020 13:44
Data ostatniej modyfikacji: 24.06.2020 13:56
Liczba wyświetleń: 1115

Podziel się

Komentarze (0):

Brak komentarzy na ten temat.

Dodaj komentarz:

Drukuj Stworz PDF
Kierownictwo Dane teleadresowe Konta bankowe Nasze osiagnięcia Referaty Zarządzanie kryzysowe Inwestycje Projekty europejskie Fundusz Dróg Samorządowych Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Plan zagospodarowania Gospodarka nieruchomościami Echo Piotrkowa - Informator Lokalny Działalność gospodarcza Podatki i opłaty lokalne Druki do pobrania Nagrania Obrad Sesji Rady Miejskiej Ewidencja zbiorów i usług danych przestrzennych Mapa serwisu