INFORMATOR


URZĄD MIASTA I GMINY


GALERIA


ORGANIZACJE POZARZĄDOWE


WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ


SZKOŁY


Informacje dla Wyborców


Deklaracja dostępności


Linki

Biuletyn Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski Powiat Radziejowski Państwowa Komisja Wyborcza ZUS -  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wyszukiwarka książek online Komenda Powiatowa Policji w Radziejowie Koenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie Serwis Pogodowy IMGW Geoportal Powiatu Radziejowskiego Nadgoplański Park Tysiąclecia Archiwalna strona Miasta i Gminy Piotrków Kujawski System Informacji Przestrzennej Mój region w Europie Pływalnia w Radziejowie Aplikacja Mobilna Poznajcie Kujawy Mikroporady WKU Włocławek PKP InterCity

Kalendarium

Antoniego
Gracji

13

czerwiec

PWŚCPSN
1      1 2
2 3 4 5 6 7 8 9
3 10 11 12 13 14 15 16
4 17 18 19 20 21 22 23
5 24 25 26 27 28 29 30

Szanowni Państwo!

czwartek, 21.02.2013 09:28

Od 1 lipca 2013 roku zaczną obowiązywać nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi.

Urząd Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim informuje, iż worki do selektywnego growadzenia odpadów komunalnych będą sukcesywnie dostarczane do mieszkańców przy każdorazowym odbiorze odpadów przez firmę wywozową.

Istnieje możliwość osobistego pobierania worków do segregacji odpadów komunalnych w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Piotrowie Kujawskim przy ul. Kościelnej 1, pokój nr 5.

Nowe obowiązki Gminy:
1. Gmina przejmuje odpowiedzialność za cały system gospodarki odpadami, począwszy od odbioru odpadów do ich zagospodarowania.
2. Zbiórką odpadów zostaną objęci wszyscy właściciele nieruchomości na terenie Gminy.
3. Gmina ustanawia selektywne zbieranie odpadów komunalnych z podziałem na frakcje: bioodpady, papier i tekturę, szkło, tworzywa sztuczne, metale oraz opakowania wielomateriałowe.
4. Na terenie Gminy utworzony zostanie punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy. W Punkcie tym będzie można zostawić bezpłatnie takie rodzaje odpadów jak: zielone i ogrodowe, papier i tekturę, tworzywa sztuczne, metale, szkło, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony, przeterminowane lekarstwa, budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie, inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych.

 


Rada Miejska w Piotrkowie Kujawskim uchwaliła:
1. Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie.
2. Stawki opłat.
3. Termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty.
4. Wzór deklaracji o wysokości opłaty.
5. Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług (ilość odpadów, częstotliwość odbioru, sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych).

 


Obowiązki właścicieli nieruchomości:
1. Wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
2. Zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie.
3. Pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych w sposób zgodny z przepisami.
4. Pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami.

 


W celu odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkkuyją mieszkańcy, dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunlnymi, określonej w art. 6j ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (D. U. z 2022 r. poz. 1297) tj. stanowiącej iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i określonej stawki.

Ustala sie stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 29,00 zł miesięcznie za jedną osobę zamieszkującą daną nieruchomość, jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny.

Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 58,00 zł miesięcznie za jedną osobę zamieszkującą daną nieruchomość, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 2,00 zł miesięcznie od określonej stawki za jedną osobę zamieszkującą daną nieruchomość.


Opłaty wnosimy tylko na rzecz Gminy.

Podstawą naliczenia opłaty będzie deklaracja składana przez właściciela nieruchomości, określająca m.in. liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość.

Po raz pierwszy właściciel nieruchomości zobowiązany był złożyć wypełnioną deklarację w Urzędzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim, w terminie do dnia 28 lutego 2013 roku.

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 10 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmina. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Pamiętajmy!

Opłatę za odpady komunalne należy uiszczać na konto:

Urząd Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim
ul. Kościelna 1, 88-230 Piotrków Kujawski

nr konta 66 9551 0002 0000 0101 2000 0140

                               

Urząd Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim

 

Załączniki

Typ Opis Data Dodał
załącznik Harmonogram - letnicy.pdf 2024-04-16 11:48:30 Admin
załącznik Informacja letnicy.pdf 2024-04-16 09:32:10 Admin
załącznik Harmonogram odbioru odpadów domki letniskowe - 2024 r 2023-12-29 11:58:14 Admin
załącznik Harmonogram odbioru odpadów 2024 r. - Gmina - mieszkańcy 2023-12-29 11:58:03 Admin
załącznik Harmonogram odbioru odpadów 2024 r. - Miasto - mieszkańcy 2023-12-29 11:57:31 Admin
załącznik Harmonogram odbioru odpadów domki letniskowe - 2023r. 2023-03-03 11:13:27 Admin
załącznik Informacja o zmianie wysokości ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe obow. 01.04.23 r. 2023-02-27 14:46:29 Admin
załącznik Informacja o zmianie wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1.04.2023 r. 2023-02-27 14:46:10 Admin
załącznik Harmonogram wielogabaryty - Tereny Rekreacyjne 2023 r. 2023-02-24 13:17:12 Admin
załącznik Harmonogram wielogabaryty - Wioski 2023 r. 2023-02-24 13:15:41 Admin
załącznik Harmonogram wielogabaryty - Miasto 2023 r. 2023-02-24 13:14:00 Admin
załącznik Harmonogram - Miasto 2023 r. 2022-12-30 10:50:09 Admin
załącznik Harmonogram - Gmina 2023 r. 2022-12-30 10:49:49 Admin
załącznik Harmonogram odbioru odpadów od kwietnia 2022 r. - Miasto 2022-03-28 13:42:47 Admin
załącznik Harmonogram odbioru odpadów od kwietnia 2022 r. - Gmina 2022-03-28 13:42:28 Admin
załącznik Harmonogram odbioru odpadów Gmina I kwartał 2022 r 2022-01-05 12:01:24 Admin
załącznik Harmonogram odbioru odpadów Miasto I kwartał 2022 r 2022-01-05 12:00:44 Admin
załącznik Harmonogram odbioru odpadów Miasto IV KWARTAŁ 2021r. 2021-09-10 09:17:40 Admin
załącznik Harmonogram odbioru odpadów Gmina IV KWARTAŁ 2021r. 2021-09-10 09:17:16 Admin
załącznik Harmonogram Miasto III KWARTAŁ 2021r. 2021-06-21 13:20:02 Admin
załącznik Harmonogram Gmina III KWARTAŁ 2021r. 2021-06-21 13:19:48 Admin
załącznik Harmonogram MIASTO II Kwartał 2021r 2021-03-29 07:44:08 Admin
załącznik Harmonogram - GMINA II kwartał 2021r 2021-03-29 07:43:48 Admin
załącznik Harmonogram obioru odpadów I kwartał 2021r. - Miasto Piotrków Kujawski 2020-12-22 13:12:06 Admin
załącznik Harmonogram obioru odpadów I kwartał 2021r. - Gmina Piotrków Kujawski 2020-12-22 13:11:43 Admin
załącznik Deklaracja 2020.pdf 2020-03-19 10:54:24 Admin
załącznik Deklaracja 2020.docx 2020-03-19 10:53:54 Admin
załącznik Harmonogram Gmina - pdf 2019-12-23 13:18:00 Admin
załącznik Harmonogram Miasto - pdf 2019-12-23 13:17:37 Admin
załącznik Harmonogram wywozu popiołu czerwiec-wrzesień 2019 r. 2019-06-04 14:22:30 Admin
załącznik zaw. o zm. wysokości stawki opłaty za gosp. odpadami komunalnymi - pdf 2019-03-26 10:59:43 Admin
załącznik Informator cz. 1 2013-02-28 11:27:01 Admin1
załącznik Informator cz. 2 2013-02-28 11:27:51 Admin1
załącznik Ulotka na temat gospodarki odpadami na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski 2013-07-05 14:41:30 Admin1

Informacje o artykule

Zredagował(a): Admin
Data powstania: 21.02.2013 09:28
Data ostatniej modyfikacji: 23.06.2022 07:52
Liczba wyświetleń: 12189

Podziel się

Komentarze (0):

Brak komentarzy na ten temat.

Dodaj komentarz:

Drukuj Stworz PDF
Kierownictwo Dane teleadresowe Konta bankowe Nasze osiagnięcia Referaty Zarządzanie kryzysowe Inwestycje Projekty europejskie Fundusz Dróg Samorządowych Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Plan zagospodarowania Gospodarka nieruchomościami Echo Piotrkowa - Informator Lokalny Działalność gospodarcza Podatki i opłaty lokalne Druki do pobrania Nagrania Obrad Sesji Rady Miejskiej Ewidencja zbiorów i usług danych przestrzennych Mapa serwisu