INFORMATOR


URZĄD MIASTA I GMINY


GALERIA


ORGANIZACJE POZARZĄDOWE


SZKOŁY


WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ


Informacje dla Wyborców


Deklaracja dostępności


Linki

Biuletyn Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski Powiat Radziejowski Państwowa Komisja Wyborcza Wyszukiwarka książek online Komenda Powiatowa Policji w Radziejowie Koenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie Serwis Pogodowy IMGW Geoportal Powiatu Radziejowskiego Nadgoplański Park Tysiąclecia Archiwalna strona Miasta i Gminy Piotrków Kujawski System Informacji Przestrzennej Mój region w Europie Pływalnia w Radziejowie Aplikacja Mobilna Poznajcie Kujawy Mikroporady WKU Włocławek PKP InterCity

Kalendarium

Flicyty
Kajetana

7

marzec

PWŚCPSN
1 1 2 3 4 5 6 7
2 8 9 10 11 12 13 14
3 15 16 17 18 19 20 21
4 22 23 24 25 26 27 28
5 29 30 31     

Konkurs - rozwój sportu 2021

czwartek, 18.02.2021 14:11

Burmistrz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski ogłasza konkurs w sprawie udzielenia dotacji na zadanie w zakresie rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski w roku 2021.

§ 1. Przedmiot projektów i wysokość środków finansowych przeznaczonych na dotacje w ramach ogłoszonego konkursu:
Niniejszy konkurs dotyczy zadań, których realizacja w sposób bezpośredni przyczyni się do poprawy warunków uprawiania sportu oraz upowszechniania i krzewienia sportu na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski, w różnych dyscyplinach sportowych, poprzez udział klubów sportowych reprezentujących Miasto i Gminę Piotrków Kujawski w rozgrywkach ligowych organizowanych przez Polskie Związki Sportowe.
Na realizację zadań w 2021 r. przeznacza się kwotę – 110.000,00 zł
§ 2. 1. Terminy i warunki realizacji zadania oraz formy wypłaty dotacji:
1) Zadanie jest realizowane w okresie do dnia 30 listopada 2021 r.
2) Zadanie realizowane będzie na warunkach określonych w umowie zawartej pomiędzy Miastem i Gminą Piotrków Kujawski, a klubem sportowym, którego oferta zostanie wybrana.
3) Szczegółowe zasady przekazywania dotacji (w całości lub w transzach) określone zostaną w zawartej umowie. Z dotacji nie będą pokrywane koszty poniesione przed zawarciem umowy.
4) W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, klub sportowy ma obowiązek dostosować kosztorys i harmonogram realizacji zadania do kwoty faktycznie określonej w umowie.
5) Dotacja wypłacana będzie na konto bankowe określone w umowie.
§ 3. 1. Warunki merytoryczne i finansowe, jakie powinno spełniać zadanie i objęte nim przedsięwzięcie:
1) W konkursie zadań mogą uczestniczyć kluby sportowe nie należące do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, prowadzące działalność sportową na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski i uczestniczące we współzawodnictwie sportowym prowadzonym w określonej dyscyplinie sportu przez Polski Związek Sportowy lub podmiot działający z jego upoważnienia.
2) Zadanie będzie rozpatrywane, jeżeli klub przystąpi do konkursu i złoży w wymaganym terminie wniosek spełniający wymogi określone w niniejszym ogłoszeniu.
3) Zgłoszone zadanie powinno mieć istotne znaczenie dla tworzenia i poprawy warunków sprzyjających uprawianiu, oraz upowszechnianiu i krzewieniu sportu na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski.
4) Przedmiotem dotacji, stanowiącej do 95% ogółu kosztów zgłoszonego zadania, może być wsparcie klubu sportowego w zakresie:
a) wydatków na realizację programów szkolenia sportowego,
b) wydatków z tytułu zakupu sprzętu sportowego lub ulepszenia posiadanego sprzętu sportowego służącego uprawianiu sportu,
c) kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w takich zawodach,
d) kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,
e) wydatków z tytułu wynagrodzenia kadry szkoleniowej,
5) Z dotacji nie mogą być finansowane lub dofinansowane wydatki z tytułu:
a) transferu zawodnika pomiędzy klubami sportowymi,
b) zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub osoby w nim zrzeszone,
c) zobowiązań klubu sportowego z zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia,
d) kosztów, które klub sportowy poniósł na realizację przedsięwzięcia przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji,
e) budowy, modernizacji i remontu obiektu sportowego służącego uprawianiu sportu.
6) Wymagany jest co najmniej 5% wkład własny klubu sportowego.
§ 4. 1. Miejsce i termin składania wniosków:
1) Wnioski prawidłowo i kompletnie wypełnione należy złożyć w terminie od 4 marca 2021 roku do 12 marca 2021 roku do godz.15.30 w Urzędzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim, ul. Kościelna 1, pok. nr 12 - Sekretariat, w zamkniętej kopercie z napisem: "Konkurs w sprawie udzielenia dotacji na zadanie w zakresie rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski w roku 2021", na druku wniosku stanowiącym załącznik Nr 2 do Zarządzenia w sprawie udzielenia dotacji na zadanie w zakresie rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski w roku 2021.
2) Wnioski złożone po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone wnioskodawcy. Odrzuceniu podlegają wnioski nieprawidłowo wypełnione lub wnioski, w których nie podano wszystkich danych określonych we wzorze wniosku.
3) Do wniosku należy dołączyć:
a) aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji potwierdzający status prawny klubu sportowego i umocowanie osób go reprezentujących - potwierdzony za zgodność z oryginałem odpis tegoż dokumentu,
b) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię statutu klubu sportowego,
c) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię licencji trenera oraz kopię licencji klubowej przyznanej przez właściwy Polski Związek Sportowy,
d) merytoryczne i finansowe sprawozdanie z działalności za ostatni rok,
e) listę szkolonych zawodników z podaniem danych osobowych zawodników (tj. imiona i nazwiska),
f) aktualny terminarz rozgrywek – zawodów sportowych – startów.
4) Wzór wniosku można pobrać w Urzędzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim, ul. Kościelna 1 – Sekretariat, pok. Nr 12 lub ze strony internetowej : www.piotrkowkujawski.pl.
§ 5. 1. Miejsce i termin otwarcia wniosków:
1) Otwarcie wniosków nastąpi w dniu 15 marca 2021 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta
i Gminy w Piotrkowie Kujawskim.
2) Otwarcia i oceny wniosków pod względem formalnym i merytorycznym dokona Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski.
3) Decyzję o wyborze podmiotów, które uzyskały prawo do zawarcia umowy oraz o wysokości dotacji, podejmie, w formie zarządzenia, Burmistrz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski.
4) Konkurs powinien być rozstrzygnięty w ciągu 14 dni od dnia otwarcia ofert.
5) Informacja o wynikach konkursu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski, na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski.

Załączniki

Typ Opis Data Dodał
załącznik Zarządzenie nr 18_2021.pdf 2021-02-18 15:23:20 Admin
załącznik Zalacznik1.doc 2021-02-18 15:22:43 Admin
załącznik Zalacznik2.doc 2021-02-18 15:22:18 Admin
załącznik Zalacznik3.doc 2021-02-18 15:21:58 Admin
załącznik Zalacznik4.doc 2021-02-18 15:20:54 Admin
załącznik Zalacznik nr1.pdf 2021-02-18 15:20:10 Admin
załącznik Zalacznik nr2.pdf 2021-02-18 15:19:18 Admin
załącznik Zalacznik nr3.pdf 2021-02-18 15:18:50 Admin
załącznik Zalacznik nr4.pdf 2021-02-18 15:18:18 Admin

Informacje o artykule

Zredagował(a): Admin
Data powstania: 18.02.2021 14:11
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 107

Podziel się

Komentarze (0):

Brak komentarzy na ten temat.

Dodaj komentarz:

Drukuj Stworz PDF
Kierownictwo Dane teleadresowe Konta bankowe Nasze osiagnięcia Referaty Inwestycje Projekty europejskie Fundusz Dróg Samorządowych Plan zagospodarowania Gospodarka nieruchomościami Echo Piotrkowa - Informator Lokalny Działalność gospodarcza Podatki i opłaty lokalne Druki do pobrania Nagrania Obrad Sesji Rady Miejskiej Mapa serwisu