INFORMATOR


URZĄD MIASTA I GMINY


GALERIA


ORGANIZACJE POZARZĄDOWE


SZKOŁY


WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ


Informacje dla Wyborców


Linki

Biuletyn Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski Powiat Radziejowski Państwowa Komisja Wyborcza System Informacji Przestrzennej Komenda Powiatowa Policji w Radziejowie Koenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie Serwis Pogodowy IMGW Geoportal Powiatu Radziejowskiego Nadgoplański Park Tysiąclecia Archiwalna strona Miasta i Gminy Piotrków Kujawski Mój region w Europie Pływalnia w Radziejowie Aplikacja Mobilna Poznajcie Kujawy Mikroporady WKU Włocławek PKP InterCity

Kalendarium

Bogusława
Liwiusza

23

wrzesien

PWŚCPSN
1      1
2 2 3 4 5 6 7 8
3 9 10 11 12 13 14 15
4 16 17 18 19 20 21 22
5 23 24 25 26 27 28 29
6 30       

Wybory ławników na kadencję 2020-2023

czwartek, 06.06.2019 12:56

W związku z wystąpieniem Prezesa Sądu Rejonowego w Radziejowie, Rada Miejska w Piotrkowie Kujawskim rozpoczęła procedurę wyboru ławników na kadencję 2020-2023.

Wobec powyższego Rada Miejska w Piotrkowie Kujawskim winna wybrać ławników na kadencję 2020 – 2023 w liczbie 1 (jednej) osoby. Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski.
Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa z dniem 30 czerwca 2019 roku.
Do karty zgłoszenia należy dołączyć:
informację o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego (informacja winna być opatrzona datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia);
oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe (oświadczenie winno być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia);
oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona (oświadczenie winno być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia);
zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia kandydata, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (zaświadczenie winno być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia);
dwa zdjęcia, zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego;
do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny
PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. (Uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest pierwsza osoba wymieniona na liście);
do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji. Ww. dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.
Opłaty
Opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
Koszty opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa
Ławnikiem może zostać ten, kto:
posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
jest nieskazitelnego charakteru,
ukończył 30 lat,
nie przekroczył 70 lat,
jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
jest zdolny, ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków ławnika,
posiada co najmniej wykształcenie średnie.
Ławnikami nie mogą być:
osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
adwokaci i aplikanci adwokaccy,
radcy prawni i aplikanci radcowscy,
duchowni,
żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
funkcjonariusze Służby Więziennej,
radni gminy, powiatu, województwa.
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.
Karty zgłoszenia kandydata na ławnika wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami przyjmowane są w godzinach pracy Urzędu, tj.
od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30
w Biurze Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim, ul. Kościelna 1, pokój nr 13.
Informacje związane z wyborami ławników udzielane są w Biurze Rady Miejskiej pod nr tel.: 54 2654 180 w. 22
Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim po 30 czerwca 2019 r., a także zgłoszenia, które nie spełniają ww. wymagań formalnych pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.
Procedurę regulującą wybory ławników stanowi ustawa z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 poz. 52 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gminy przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2011 r. Nr 121, poz. 693).

Załączniki

Typ Opis Data Dodał
załącznik Wybory ławników PDF 2019-06-06 13:59:06 Admin
załącznik Karta zgłoszenia na ławnika DOC 2019-06-06 13:59:21 Admin
załącznik Lista osób zgłaszających kandydata DOC 2019-06-06 13:59:38 Admin
załącznik Oświadczenia składane przez kandydata DOC 2019-06-06 14:00:02 Admin

Informacje o artykule

Zredagował(a): Admin
Data powstania: 06.06.2019 12:56
Data ostatniej modyfikacji: 07.06.2019 09:02
Liczba wyświetleń: 268

Podziel się

Komentarze (0):

Brak komentarzy na ten temat.

Dodaj komentarz:

Drukuj Stworz PDF
Kierownictwo Dane teleadresowe Konta bankowe Nasze osiagnięcia Referaty Projekty europejskie Inwestycje Plan zagospodarowania Gospodarka nieruchomościami Echo Piotrkowa - Informator Lokalny Działalność gospodarcza Podatki i opłaty lokalne Druki do pobrania Mapa serwisu