INFORMATOR


URZĄD MIASTA I GMINY


GALERIA


ORGANIZACJE POZARZĄDOWE


SZKOŁY


WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ


Informacje dla Wyborców


Linki

Biuletyn Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski Powiat Radziejowski Państwowa Komisja Wyborcza System Informacji Przestrzennej Komenda Powiatowa Policji w Radziejowie Koenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie Serwis Pogodowy IMGW Geoportal Powiatu Radziejowskiego Nadgoplański Park Tysiąclecia Archiwalna strona Miasta i Gminy Piotrków Kujawski Mój region w Europie Pływalnia w Radziejowie Aplikacja Mobilna Poznajcie Kujawy Mikroporady WKU Włocławek PKP InterCity

Kalendarium

Edwarda
Marleny

23

październik

PWŚCPSN
1 1 2 3 4 5 6 7
2 8 9 10 11 12 13 14
3 15 16 17 18 19 20 21
4 22 23 24 25 26 27 28
5 29 30 31     

PODATKI I OPŁATY LOKALNE W MIEŚCIE I GMINIE PIOTRKÓW KUJAWSKI

środa, 31.12.2014 12:57

Podatki i opłaty na 2018 rok.

Podatek rolny47,50 zł za 1dt żyta. Jest to cena żyta ustalona w celach naliczenia podatku rolnego.

Podatek od gruntów :

  1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,61 zł od 1 m2 powierzchni,

  2. pod jeziorami, zajętych pod zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,48 zł od 1 ha powierzchni,

  3. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,20 zł od 1 m2 powierzchni, z wyjątkiem wykorzystywanych dla celów rekreacyjno-wypoczynkowych, dla których stawka wynosi – 0,47 zł od 1 m2 powierzchni,

  4. niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (Dz. U poz 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 2,98 zł od 1 mpowierzchni 

Podatek od budynków lub ich części :

  1. mieszkalnych – 0,51 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

  2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 15,81 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

  3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 7,48 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

  4. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,61 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

  5. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 5,54 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, z wyjątkiem wykorzystywanych dla celów rekreacyjno-wypoczynkowych, dla których stawka wynosi – 7,62 od 1 m2 powierzchni użytkowej oraz wykorzystywanych do przechowywania materiałów lub sprzętu, związanych z obsługą budynków mieszkalnych i gruntów, na których zlokalizowane są te budynki – 4,06 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

  6. od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Podatek od środków transportowych :

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu :

 a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 698,00 zł

 b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 1 052,00 zł

 c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton – 1 286,00 zł

2. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia :

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

Osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

dwie osie

12 i powyżej

1518,00

1580,00

trzy osie

12

19

1456,00

1518,00

19 i powyżej

1812,00

1872,00

cztery osie i więcej

12

25

1750,00

1812,00

25

29

1982,00

2510,00

29 i powyżej

1982,00

2730,00

3. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton :

 a) od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony – 1 162,00 zł

 b) od 5,5 tony i poniżej 9 ton – 1 286,00 zł

 c) od 9 ton i poniżej 12 ton – 1 396,00 zł

4. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton : 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów : ciągnik siodłowy + naczepa, ciagnik balastowy + przyczepa ( w tonach)

Stawka podatku ( w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

Osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

2 osie

12

18

1482,00

1566,00

18

31

1750,00

1958,00

31 i powyżej

1812,00

2130,00

3 osie

12

40

1982,00

2142,00

40 i powyżej

2118,00

2766,00

5. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego :

a) od 7 ton i poniżej 12 ton – 294,00 zł 

6. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego :

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa(przyczepa) + pojazd silnikowy ( w tonach)

Stawka podatku ( w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

Oś jezdna(osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

jedna oś

12

18

354,00

354,00

18

25

466,00

588,00

25 i powyżej

466,00

698,00

dwie osie

12

33

882,00

1346,00

33

38

1162,00

1518,00

38 i powyżej

1346,00

2008,00

trzy osie

12 i powyżej

1176,00

1518,00

7. Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia :

 a) mniejszej niż 22 miejsc – 1 286,00 zł

 b) równej lub wyższej niż 22 miejsc – 1 396,00 zł. 

Opłata za odbiór odpadów komunalnych (stawka miesięczna) :

1. jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny (odpady zmieszane) w gospodarstwie domowym :

 1) jednoosobowym w wysokości – 12,00 zł;

 2) dwuosobowym w wysokości – 24,00 zł;

 3) trzyosobowym w wysokości – 36,00 zł;

 4) czteroosobowym w wysokości – 48,00 zł;

 5) pięcioosobowym w wysokości – 60,00 zł;

 6) sześcioosobowym i powyżej w wysokości – 72,00 zł.

2. jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny :

1) jednoosobowym w wysokości – 8,00 zł;

 2) dwuosobowym w wysokości – 16,00 zł;

 3) trzyosobowym w wysokości – 24,00 zł;

 4) czteroosobowym w wysokości – 32,00 zł;

 5) pięcioosobowym w wysokości – 40,00 zł;

 6) sześcioosobowym i powyżej w wysokości – 48,00 zł. 

Opłatę, zgodną ze złożoną deklaracją właściciel nieruchomości zobowiązany jest uiszczać do 15 dnia każdego miesiąca. 

Opłata targowa ( stawki dzienne ) : 

1. od sprzedaży z ręki, kosza, skrzynki, itp. – 5,00 zł

2. od sprzedaży ze stoisk, własnych urządzeń handlowych, pojazdów, wózków, straganów – 15,00 zł

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków : 

1. Opłata za wodę :

1) gospodarstwa domowe – cena za m3 dostarczonej wody w rozliczeniach dokonywanych na podstawie odczytów wskazań wodomierzy – 2,96 zł + obowiązująca stawka podatku VAT;

2) pozostali odbiorcy usług – cena za m3 dostarczonej wody w rozliczeniach dokonywanych na podstawie odczytów wskazań wodomierzy – 2,96 zł + obowiązująca stawka podatku VAT.

2. Opłata za ścieki :

1) gospodarstwa domowe – cena za m3 odprowadzanych ścieków w rozliczeniach dokonywanych na podstawie odczytów wskazań wodomierzy – 3,67 zł + obowiązująca stawka podatku VAT;

2) pozostali odbiorcy usług - cena za m3 odprowadzanych ścieków w rozliczeniach dokonywanych na podstawie odczytów wskazań wodomierzy – 3,67 zł + obowiązująca stawka podatku VAT

Informacje o artykule

Zredagował(a): Admin
Data powstania: 31.12.2014 12:57
Data ostatniej modyfikacji: 22.12.2017 11:28
Liczba wyświetleń: 3152

Podziel się

Komentarze (0):

Brak komentarzy na ten temat.

Dodaj komentarz:

Drukuj Stworz PDF
Kierownictwo Dane teleadresowe Konta bankowe Nasze osiagnięcia Referaty Projekty europejskie Inwestycje Plan zagospodarowania Gospodarka nieruchomościami Echo Piotrkowa - Informator Lokalny Działalność gospodarcza Druki do pobrania Mapa serwisu