INFORMATOR


URZĄD MIASTA I GMINY


GALERIA


ORGANIZACJE POZARZĄDOWE


SZKOŁY


WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ


Informacje dla Wyborców


Linki

Biuletyn Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski Powiat Radziejowski Państwowa Komisja Wyborcza System Informacji Przestrzennej Komenda Powiatowa Policji w Radziejowie Koenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie Serwis Pogodowy IMGW Geoportal Powiatu Radziejowskiego Nadgoplański Park Tysiąclecia Archiwalna strona Miasta i Gminy Piotrków Kujawski Mój region w Europie Pływalnia w Radziejowie Aplikacja Mobilna Poznajcie Kujawy Mikroporady WKU Włocławek PKP InterCity

Kalendarium

Edwarda
Marleny

23

październik

PWŚCPSN
1 1 2 3 4 5 6 7
2 8 9 10 11 12 13 14
3 15 16 17 18 19 20 21
4 22 23 24 25 26 27 28
5 29 30 31     

Szanowni Państwo!

czwartek, 21.02.2013 09:28

Od 1 lipca 2013 roku zaczną obowiązywać nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi.

Urząd Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim informuje, iż worki do selektywnego growadzenia odpadów komunalnych będą sukcesywnie dostarczane do mieszkańców przy każdorazowym odbiorze odpadów przez Zakład Komunalny w Piortkowie Kujawskim.

Istnieje możliwość osobistego pobierania worków do segregacji odpadów komunalnych w siedzibie Zakładu Komunalnego w Piotrowie Kujawskim przy ul. Topolowej 9.

Nowe obowiązki Gminy:
1. Gmina przejmuje odpowiedzialność za cały system gospodarki odpadami, począwszy od odbioru odpadów do ich zagospodarowania.
2. Zbiórką odpadów zostaną objęci wszyscy właściciele nieruchomości na terenie Gminy.
3. Gmina ustanawia selektywne zbieranie odpadów komunalnych z podziałem na frakcje: bioodpady, papier i tekturę, szkło, tworzywa sztuczne, metale oraz opakowania wielomateriałowe.
4. Na terenie Gminy utworzony zostanie punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy. W Punkcie tym będzie można zostawić bezpłatnie takie rodzaje odpadów jak: zielone i ogrodowe, papier i tekturę, tworzywa sztuczne, metale, szkło, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony, przeterminowane lekarstwa, budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie, inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych.
5. W pierwszym półroczu 2013 roku Gmina wyłoni w drodze przetargu nieograniczonego przedsiębiorcę, który będzie świadczył usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

 


Rada Miejska w Piotrkowie Kujawskim uchwaliła:
1. Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie.
2. Stawki opłat.
3. Termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty.
4. Wzór deklaracji o wysokości opłaty.
5. Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług (ilość odpadów, częstotliwość odbioru, sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych).

 


Obowiązki właścicieli nieruchomości:
1. Wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
2. Zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie.
3. Pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych w sposób zgodny z przepisami.
4. Pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami.

 


Poniższa tabela przedstawia wykaz gospodarstw domowych oraz stawki miesięcznych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w rozbiciu na selektywne i nieselektywne sposoby gromadzenia w/w odpadów.

STAWKA dla gospodarstw

SELEKTYWNIE

NIESELEKTYWNIE

Stawka 1 osobowe

wynosi 8 zł mies.

wynosi 12 zł mies.

Stawka 2 osobowe

wynosi 16 zł mies.

wynosi 24 zł mies.

Stawka 3 osobowe

wynosi 24 zł mies.

wynosi 36 zł mies.

Stawka 4 osobowe

wynosi 32 zł mies.

wynosi 48 zł mies.

Stawka 5 osobowe

wynosi 40 zł mies.

wynosi 60 zł mies.

Stawka 6 osobowe i powyżej

wynosi 48 zł mies.

wynosi 72 zł mies.

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady są zobligowani z dniem 1 lipca 2013 roku do podpisania indywidualnej umowy na odbiór odpadów komunalnych z przedsiębiorstwem wpisanym do rejestru działalności regulowanej.

 


Opłaty wnosimy tylko na rzecz Gminy.

Podstawą naliczenia opłaty będzie deklaracja składana przez właściciela nieruchomości, określająca m.in. liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość.

Po raz pierwszy właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć wypełnioną deklarację w Urzędzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim, w terminie do dnia 28 lutego 2013 roku.

Pamiętajmy!

Pierwszą deklarację składamy do dnia 28 lutego 2013 roku, natomiast cały system gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym uiszczania opłat zacznie funkcjonować od 1 lipca 2013 roku.                                                   

Urząd Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim

Instalacje do których w 2013 r. przekazywane były odpady z terenu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski.

W 2013 r. odpady przekazywane były do instalacji: 

  1. Wysypisko odpadów komunalnych w Byczynie,

  2. Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu.

Informacje o odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych w 2013 roku.

 

Informacje o odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski wynikają z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.):

 

1. Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu miasta i gminy Piotrków Kujawski: 

  • Zakład Komunalny w Piotrkowie Kujawskim, ul. Topolowa 9, 88 – 230 Piotrków Kujawski

 

2. W 2013 roku osiągnięto następujące poziomy:

 

- osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, szkła, tworzyw sztucznych i metali: 8,54 %;

 

- osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazanych do składowania: 6,92 %

 

- osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia, poddanych odzyskowi innymi metodami odpadów budowlano rozbiórkowych (bez niebezpiecznych): 0,00 %.

Załączniki

Typ Opis Data Dodał
załącznik zaw. o zm. wysokości stawki opłaty za gosp. odpadami komunalnymi - pdf 2018-07-06 15:39:06 Admin
załącznik Harmonogram 2018 - pdf 2017-12-12 08:57:36 Admin
załącznik Deklaracja w formacie DOC 2016-08-08 11:26:34 Admin
załącznik Deklaracja w formacie PDF 2016-08-08 11:26:14 Admin
załącznik Informator cz. 1 2013-02-28 11:27:01 Admin1
załącznik Informator cz. 2 2013-02-28 11:27:51 Admin1
załącznik Ulotka na temat gospodarki odpadami na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski 2013-07-05 14:41:30 Admin1

Informacje o artykule

Zredagował(a): Admin
Data powstania: 21.02.2013 09:28
Data ostatniej modyfikacji: 12.08.2014 11:28
Liczba wyświetleń: 5750

Podziel się

Komentarze (0):

Brak komentarzy na ten temat.

Dodaj komentarz:

Drukuj Stworz PDF
Kierownictwo Dane teleadresowe Konta bankowe Nasze osiagnięcia Referaty Projekty europejskie Inwestycje Plan zagospodarowania Gospodarka nieruchomościami Echo Piotrkowa - Informator Lokalny Działalność gospodarcza Druki do pobrania Mapa serwisu